תקנון מבצע חבר מביא חבר

      קודם כל, כל הכבוד על חברות טובה!! 

 1. במבצע רשאי להשתתף כל אדם אשר פרטיו נמצאים ברשומות קבוצת יוניטסק.
 2. הזכאות לתגמול מבוססת אך ורק על קבלה לעבודה של מחפש עבודה.דרך חברת אתוסיה.
 3. זכאות להשתתפות תהיה מחויבת בקיום כל התנאים המצטברים שלהלן:
  • שליחה ישירה של מסמך קורות החיים העדכני של המועמד המומלץ או ביצוע חיבור ישיר בכתב בין מחפש העבודה, חברת יוניטסק והחבר.
  • מחפש העבודה אינו רשום במאגר חברת יוניטסק כמחפש עבודה פעיל בשנה שקדמה למועד שליחת קורות החיים במסגרת המבצע.
 4. הזכאות תינתן באם קורות החיים של המומלץ לא היו מצויים במאגרי חברת יוניטסק במהלך השנה שקדמה למתן קורות חייו ע"י הממליץ.  ו/או המומלץ לא היה מצוי בקשר עם חברת יוניטסק בפרק הזמן לעיל.
 5. הממליץ יחשב כמשתתף במבצע רק לאחר בדיקה וקבלת אישור בכתב מחברת יוניטסק.
 6. ניתן לשלוח כמות בלתי מוגבלת של  קורות החיים של חברים, אך התגמול יינתן פעם אחת עבור כל חבר.
 7. התגמול בגין הפניית "חבר מביא חבר" הינו 1000$, אשר יועברו לאחר קבלת התמורה בגין ההשמה ולא לפני תום 3 חודשי העסקה של החבר במקום העבודה החדש.
 8. הזכאות לתגמול תקפה למשך לחצי שנה מיום העברת קורות החיים על ידי החבר.
 9. במידה וחברת ינויטסק לא תקבל תשלום עבור ההשמה שהתבצעה, מכל סיבה שהיא, לא יוענק תגמול חבר מביא חבר.
 10. חברת יוניטסק רשאית להפסיק את המבצע בכל שלב וללא הודעה מוקדמת.
 11. יוניטסק רשאית לקבוע אי זכאות מכל סיבה שהיא, לרבות סוגיות משפטיות, חוקיות וחשבונאיות.
 12. מקבל התשלום יחתום על הצהרת קבלת תמורה.
 13. הממליץ מאשר להשתמש בתמונתו, שמו ועצם זכייתו.

.